دا سربازي نه ده نو څه دي
سر په تلي کښے دجانان کوڅے له ځمه

ياران به ټول سره يوځائ وي.
زه په پردي وطن کښے اوښکے تويه اؤمه.

ځماځواني ورته لوګې کړې
جينۍ دمخ نه...
Show more

Shahid Khan dair kha grana 3 weeks ago
loader
loader
Attachment

Latest Videos

View all videos