په تلو راتلو زياتيږي مينه
کله راځه کله به زه درځم مئينه

بارانه ورو ورو پرې وريږه
وړې وړې جينکې غره ته تلي دينه

آخر به خاورې شې بدنه
ډېر په غرورا و کبر مه ږده قدمونه...
Show more

Darwesh Kakar ډيرے خکولے ټپے مو شريکے کړې دې, هيله لرم چه نورے به هم شريکه ويئ 3 weeks ago
loader
loader
Attachment

Latest Videos

View all videos